Bokslut och Bokslutsrapport

Varje räkenskapsår måste avslutas med ett bokslut. Vi kan hjälpa dig med det. För enskild firma används ett förenklat bokslut, men för aktiebolag krävs en årsredovisning. Vi gör hela bokslutet för de kunder som vi har bokfört för under året.

Bokslutsrapport

Eftersom vi är en auktoriserad byrå har vi rätt att utfärda en “Rapport om Årsredovisningen”. Den rapporten intygar att bokslutet har gjorts enligt regelverket och branschens standard. Vi kan utfärda rapporten för alla typer av företag. För de företagsformer som skickar in årsredovisning till Bolagsverket lägger vi dessutom in en tilläggsupplysning om att rapporten finns och vem som har skrivit den. UC och andra upplysningsföretag noterar den informationen och tar med den i kreditbedömningen.

Olika regelverk

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste fr.o.m. 2014 tillämpa ett av regelverken K2 eller K3.

räknare

K2

K2 är ett förenklat regelverk som togs fram av Bokföringsnämnden 2008 (och uppdaterades 2016), och som har kunnat tillämpas sedan dess. Förenklingen betyder bl.a. att periodisering av kostnader inte behöver göras för poster som understiger 5000 kr. Egenupparbetade immateriella tillgångar som programvaror, boktitlar o.s.v. får inte bokföras som tillgång i företaget. Byggnader, maskiner och inventarier redovisas på ett enklare sätt, där t.ex. hela byggnaden skrivs av med samma avskrivningstid även om komponenternas livslängd skiljer sig åt.

Sammantaget ger K2 en mer försiktig värdering av företagets tillgångar och ger därför ett något lägre resultat i bokslutet i vissa fall. Om företaget går bra behöver det inte vara någon nackdel, och redovisningen blir också enklare i detta regelverk.

K3

Det mer avancerade regelverket K3 togs fram 2012 och ersätter Bokföringsnämndens allmänna råd som tillämpades tidigare. Det här är det grundläggande regelverket som gäller om man inte har bestämt något annat.

K3 ger större möjligheter att uppskatta det exakta värdet på tillgångar och skulder. Maskiner och byggnader delas upp i komponenter där man tar hänsyn till olika livslängd när man bestämmer avskrivningstiden. Årsredovisningen innehåller mer information, t.ex. en kassaflödesanalys, och värderingen av företaget blir mer exakt eftersom även “mjuka” tillgångar som har utvecklats inom företaget kan värderas i balansräkningen.