Bruttolöneavdrag

I vissa situationer kan det vara förmånligt både för företaget och de anställda att använda ett bruttolöneavdrag för att bekosta vissa utgifter.

Bruttolöneavdrag

Ett bruttolöneavdrag görs innan skatten dras av från lönen, och innebär att lönen tillfälligt minskas. Det betyder att den anställde får betala lägre skatt, men också att företaget får lägre kostnad för arbetsgivaravgift.

Situationer där bruttolöneavdrag kan vara när en anställd vill delta i en kurs som arbetsgivaren i normala fall inte ska betala. Om kursavgiften är avdragsgill i företaget kan man komma överens om att företaget betalar kursen och gör ett bruttolöneavdrag. På det sättet blir det ingen kostnad för företaget och den anställde får en betydligt lägre kostnad än om han betalar med skattade privata pengar.

Beloppet som dras av från lönen minskas med beräknad kostnad för arbetsgivaravgift. Om t ex en kurs kostar 15 000 kr exkl. moms, kan företaget dra av 11 400 kr från bruttolönen och sparar in 3 600 kr på arbetsgivaravgiften. Den anställde får då ut ca 8 000 kr mindre i nettolön (vid 30 % marginalskatt).

Bruttolöneavdrag kan användas vid t ex kurser och ögonlaseroperationer. Det får inte användas för personalförmåner som ska förmånsbeskattas. Vissa kostnader är inte heller avdragsgilla för företaget. En sak att ta med i beräkningen är också att bruttolöneavdrag minskar den sjukpenninggrundande inkomsten och kan påverka pensionsavsättningar och liknande.

Nettolöneavdrag 

Vid nettolöneavdrag dras en summa av från nettolönen (efter att skatten är dragen). Denna typ av avdrag kan göras för att betala sådant som annars skulle förmånsbeskattas.

Ett exempel där man kan använda nettolöneavdrag är personalbilar, där anställda erbjuds att få disponera en bil och betalar för den förmånen genom ett löneavdrag. I detta fall ska nettolöneavdraget motsvara bilens förmånsvärde. Fördelarna för den anställde är att nettolöneavdraget oftast blir lägre än kostnaden för att köpa/leasa motsvarande bil privat.

Löneväxling

Vissa företag erbjuder anställda att byta ut en del av lönen mot någon annan förmån, och man kan då beroende på typen av förmån välja brutto- eller nettolöneavdrag. Det kan vara särskilt lönsamt att använda löneväxling när marginalskatten är på lite högre nivå.